תנאי שימוש – "פפלימוס"

1.  מבוא

1.1.  השימוש באתר "פפלימוס" המהווה פלטפורמה שבה ניתן, בין השאר, להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחומים שונים לרבות באמצעות שיחות וידאו (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

1.2.  השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

1.3.  מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, חברת ג'י.טי.בי - המרכז להשקעות ומסחר בע"מ, ח.פ. 515529840 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4.  תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.

1.6.  בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7.  תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8.  מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9.  השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע למעט עריכת התייעצויות וידאו ותשלומים אשר לא יהיו זמינים מכניסת השבת ועד צאת השבת וכן בחגים ובמועדי ישראל. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

1.10.  בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 17:00 ובדוא"ל שכתובתו היא info@papelimos.com והמפעילה תשיב לפנייתכם תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.11.  יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי כל שימוש במידע והסתמכות על המידע המופיע בשירות וכל התייעצות עם גורם מקצועי היא באחריותו הבלעדית, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מייעוץ שקיבל ו/או כל מידע אשר אליו נחשף המשתמש כחלק מהשימוש בשירות.

2.  הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על אנשי מקצוע ויועצים שונים אשר פרטיהם מופיעים באתר, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי המפעילה ללא פתיחת חשבון.

"אנשי המקצוע" או "היועצים" משמעותם יועצים שונים וכן אנשי מקצוע מוסמכים אשר ניתן לערוך עמם שיחות ייעוץ במסגרת השירות.

"שגיאות" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר.

3.  על תנאי השימוש, תשלום על ייעוץ. והצטרפות אנשי מקצוע

3.1.  תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה מהווה פלטפורמה בלבד שעל גביה ניתן לערוך שיחות ייעוץ עם אנשי מקצוע שונים ולכן היא לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי איש מקצוע לרבות כל סכסוך או תביעה בין הצדדים המשתמשים בשירות, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או על ידי איש מקצוע, המשתמש יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

3.2.  מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. כל פרסום המופיע באתר לרבות מידע שאנשי מקצוע מעלים בפרופיל שלהם אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות התוכן המופיע בפרסום.

3.3.  השימוש בשירות כרוך בחלקו בתשלום, כאשר תחילת הייעוץ בשיחת וידאו ניתן ללא עלות ולאחר מספר דקות ייתכן והמשך הייעוץ יהיה כרוך בתשלום בהתאם למפורט באתר, בין השאר לשיקול דעת אנשי המקצוע. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע תנאים שונים ו/או נוספים בעניין זה לרבות, אך לא רק, גביית תשלום על כל הייעוץ ובכל מקרה שומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

3.4.  התשלום האמור יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. יובהר כי בכפוף לכל דין המשתמש לא יהא זכאי להחזר כספי בעבור ייעוץ ששולם בעבורו, ובכל מקרה כל טענה הנוגעת להחזר כספי, ככל ואלה יהיו, יועלו בפני אנשי המקצוע ולא בפני המפעילה.

4.  הצטרפות אנשי מקצוע; תשלום על חבילות ותנאי ביטול; העברת תשלומים ליועץ

4.1.  על מנת להצטרף כאיש מקצוע ו/או יועץ בשירותי המפעילה (להלן: "הבקשה"), על המשתמש למלא טופס הרשמה ושאלון בו יתבקש למסור פרטים מסוימים כפי שייקבעו על ידי המפעילה, כאשר יובהר כי המפעילה רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה ואת השאלון בכל עת ועל פי שיקול דעתה. כמו כן המפעילה תהא רשאית לדרוש כל מסמך מאיש מקצוע כאמור לרבות, אך לא רק, תעודה המעידה על הסמכה מקצועית לצורך בחינת הבקשה ,המלצות מלקוחות ועוד. יובהר כי המפעילה רשאית לדחות בקשה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

4.2.  במהלך הרישום האמור איש המקצוע מחויב למסור, בין השאר, את הפרטים שלהלן:

4.2.1.       פרטים אישיים ובהם, בין השאר, שם, מספר תעודת זהות ותעודה מקצועית לצורך זיהוי איש המקצוע על ידי המפעילה כפי שיופיעו בשאלון;

4.2.2.       פרטי קשר ובהם כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולרי;

4.2.3.       כל מידע אחר אשר המפעילה תמצא לנכון לבקש מהמשתמש בטרם תיבחן הבקשה.

4.3.  בעת הגשת הבקשה איש המקצוע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאים הבאים:

4.3.1.       איש המקצוע הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנים לפחות;

4.3.2.       ככל ורלוונטי, איש המקצוע מחזיק בתעודה מקצועית ומוסמך כדין לבצע את הפעולות הקשורות למקצועו ואינו נמצא בשלילה ו/או בהליכים לשלילת הסמכתו;

4.3.3.       איש המקצוע הינו כשיר לפעולות משפטיות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

4.4.  מובהר כי איש המקצוע מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו וכל תשובותיו לשאלון יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלאיש המקצוע תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור. ככל ויחול שינוי בפרט כלשהו מהפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי איש המקצוע, עליו לעדכן את המפעילה בדבר שינוי כאמור לאלתר.

4.5.  לאחר הגשת הבקשה המפעילה תבחן את פרטי המשתמש ואת הבקשה ותחזיר תשובה תוך כ-2 ימי עסקים. על מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה יש ליתן פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר.

4.6.  למען הסר ספק יובהר כי סירוב המפעילה לאשר בקשה של איש מקצוע יכול וייעשה מכל סיבה שהיא וללא כל הנמקה. החלטת המפעילה לסרב לבקשה תהיינה סופית ללא מתן אפשרות ערעור, ולאיש המקצוע לא יהיו כל טענות נגד החברה בשל סירובה כאמור.

4.7.  עם אישור הבקשה היועץ יוכל  לבחור בין חבילות שונות של שירותים ("החבילות") בהתאם להוראות שלהלן.

4.8.  באתר ניתן לרכוש חבילות לפי מסלולים בתשלום במחירים המופיעים באתר. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחירי וסוגי החבילות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שליועץ יהיו טענות נגדה בשל כך. כן תהא רשאית המפעילה לשנות את תוכן השירותים המוצעים על ידה בכל חבילה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שליועץ יהיו טענות נגדה בשל כך. המסלולים בתשלום הינם ל 12 חודשים או לתקופה אחרת כפי שיופיע באתר.

יובהר כי תינתן אפשרות יציאה אחת לחודש בעבור ביטול חבילות לפני מועד השנה. במידה והיועץ מעוניין לבטל חבילה שנרכשה באחד ממסלולי התשלום, היועץ יחויב בתוספת תשלום בסך 100 ₪ בגין כל חודש שבו השתמש במכפלת מספר החודשים שהיה מנוי בפועל. כך למשל במידה והיועץ יבטל חבילה שנתית לאחר תקופת שימוש של שישה חודשים, היועץ יחויב בתוספת תשלום (על המחיר הקיים) של 100 ₪ במכפלה של שישה חודשים. ככל ותהיה סתירה בין האמור בסעיף זה לאמור במעמד רכישת החבילה באתר, האמור במעמד הרכישה יגבר.

4.9.  בנוסף לאמור לעיל, ככל והמפעילה סיפקה ליועץ ציוד מסוים כתגמול בעבור החבילה שרכש, במקרה של ביטול חבילה שרכש היועץ המפעילה תהא רשאית לחייב  את היועץ בגין עלות הציוד שסיפקה ליועץ (עלות המצלמה - 100ש"ח).

4.10.  התשלום עבור החבילות יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי או שירות טרנזילה. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שליועץ יהיו טענות נגדה בשל כך.

4.11.  יובהר כי ככל והמשתמש יבחר באפשרות תשלום באמצעות טרנזילה, הרי ששירותי תשלום אלה מסופקים על ידי צדדים שלישיים ואינם בשליטת המפעילה. על כן המפעילה לא תהיינה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרכים אלה כאמור לעיל.

4.12.  במידה והיועץ לא יסדיר תשלום למפעילה במועד המפעילה תהא רשאית לחסום את גישתו לשירות מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית תשלומים שלא הועברו.

4.13.  יובהר שוב כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים לרבות תוכן החבילות ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

4.14.  החבילות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

4.15.  במידה ומשתמש מעוניין לבטל או לדחות ייעוץ עם יועץ שטרם התקיים אשר שולם על ידו מראש, יחולו ההוראות הבאות:

4.15.1.    ככל והמשתמש יבטל או ידחה את הייעוץ לפחות 24 שעות לפני מועד הייעוץ שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול כלשהן וכספו של המשתמש יוחזר;

4.15.2.    ככל והמשתמש ידחה את הייעוץ פחות מ-24 שעות לפני מועד הייעוץ שנקבע, תיגבה עמלת דחייה בסך של 50 ₪;

4.15.3.    ככל והמשתמש יבטל את הייעוץ פחות מ-24 שעות לפני מועד הייעוץ שנקבע, לא יינתן החזר כספי והמשתמש יחויב במלוא עלות הייעוץ.

4.16.  במידה ויועץ לא יגיע לשיחה שנקבעה מראש בינו לבין הלקוח לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב הלקוח יקבל החזר כספי מלא. יובהר כי היועץ יוזהר על ידי המפעילה במקרה כאמור, ובמידה והיועץ יחזור על כך בשנית המפעילה תהא רשאית לחסום את שימושו בשירות מבלי שיהא זכאי לקבלת החזר כספי בעבור החבילה אותה רכש.

4.17.  בכפוף לכל דין, בתגמולים בגין בשיחות וידאו בתשלום בלבד חלוקת הסכומים בין המפעילה ליועצים היא כלהלן: 80% (שמונים אחוזים) מסך הסיכום הכספי יועבר ליועץ, והיתרה של 20% (עשרים אחוזים) יוותרו אצל המפעילה בתמורה לעלות התפעולית של המפעילה. חלוקה זו נתונה לשינויים בכל עת לפי שיקול דעת המפעילה.

4.18.  המפעילה מנפיקה חשבונית מס קבלה למשתמש על כל שיחת ייעוץ בתשלום. היועץ מקבל הזמנת רכש ביום האחרון של כל חודש קלנדארי עם פירוט מלא של כל הסליקות שבוצעו מול המשתמשים עם וסיכום כספי של כלל התשלומים.

4.19.  המפעילה תבצע העברה בנקאית לחשבון היועץ בגין הסליקות מול לקוחות היועץ כל יום עשירי לחודש קלנדארי בכפוף לקבלת חשבונית מס דיגיטלית המתאימה להזמנת רכש, וזאת לא יאוחר מהיום ה-7 לכל חודש קלנדארי. במידה ותישלח חשבונית מאוחר מהתאריך האמור, התשלום שהיה אמור להיות מועבר ליועץ יידחה לחודש הקלנדארי העוקב שבו תישלח החשבונית האמורה.

4.20.  יובהר כי תנאי שימוש אלה לרבות האמור במדיניות הפרטיות יחולו גם על אנשי המקצוע, בשינויים המחייבים.

5.  ייעוץ בטוח, אחריות ואי נטילת אחריות

5.1.  ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל המשתמשים בשירות בין אם הם אנשי מקצוע, בין אם הם מתייעצים עם אנשי מקצוע ובין אם הם גולשים באתר בלבד. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על מהלך הייעוץ ועל התוכן שמועלה על ידי אנשי המקצוע, ואין לראות בתכנים אלה משום הבעת עמדה, המלצה או ייעוץ בנוגע לתכנים המופיעים באתר.

5.2.  על מנת להשתמש בשירות על המשתמש לפתוח חשבון באמצעות מילוי טופס הרשמה או לחלופין להתחבר לשירות דרך חשבון ה-Facebook שבבעלותו.

5.3.  החשבון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

5.4.  המפעילה מאפשרת למשתמשים לרבות אנשי המקצוע להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, מידע על עצמם בפרופיל שלהם באתר (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.

5.5.  המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם באתר ולא ישלח ו/או יעביר בשיחות ייעוץ עם אנשי מקצוע כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ובאנשי המקצוע בפרט. חל איסור על המשתמש להשתמש בפרטי קשר פרטים כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או את אנשי המקצוע ו/או את המשתמשים בשירות בכל דרך אחרת.

5.6.  כל הסתמכות על ייעוץ שמתקבל מאיש מקצוע היא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואינה באחריות המפעילה בשום דרך.

5.7.  המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. במקרה של נזק תהיה גם אפשרות לפעול בהליכים משפטיים.

5.8.  המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

5.9.  ייתכן ולמשתמש תהיה אפשרות להקליט שיחות שערך עם משתמשים. יובהר כי מדובר בכלי עזר בלבד והמפעילה אינה מתחייבת כי הקלטה כאמור תעבוד או תצליח, בין אם באופן מלא או חלקי, ובאחריות המשתמש לדאוג להקלטה מטעמו, ככל וירצה בכך. למען הסר ספק המפעילה לא תהא אחראית בכל מקרה של הקלטה שאינה הצליחה ו/או הקלטה שאינה לשביעות רצונו של המשתמש (לרבות, אך לא רק, בנוגע לאיכות ההקלטה). כמו כן יובהר כי המפעילה אינה שומרת הקלטות של שיחות כאמור.

5.10.  המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם באתר, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לייעוץ שניתן, והמפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים לאתר והיא איננה אחראית לפרסום המידע שמועלה על ידי אנשי המקצוע.

5.11.  המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

5.12.  על המשתמש להיות זהיר ומודע לסיכונים הכרוכים בייעוץ ובכל מקרה מצהיר כי כל שימוש בעצה ו/או המלצה של אנשי המקצוע היא על אחריותו בלבד ולא יהיו לו טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בעצה ו/או המלצה של אנשי מקצוע בעקבות ייעוץ כאמור.

5.13.  יובהר כי המפעילה אינה שומרת תיעוד של כל התקשרות בין היועץ למשתמש לרבות תיעוד של שיחות הווידאו בין הצדדים (אם כי היא רשאית לעשות כן בעתיד בכפוף להוראות הדין). כאמור למי מהצדדים לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כל התקשרות בין הצדדים לרבות בכל הנוגע לנזק שהגרם כתוצאה מהתקשרות ו/או ייעוץ.

5.14.  המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על ההתייעצות, התוכן והשירות המוצעים באתר לרבות שיחות הייעוץ עם אנשי המקצוע. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע וההתייעצות שקיבל מאנשי המקצוע באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, פנייה לאנשי מקצוע אחרים מאלה שבחר בהם. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר. 

5.15.  באתר ייתכן ויופיעו המלצות שונות לרבות, אך לא רק, המלצות המופיעות על ידי אנשי המקצוע. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או כל עניין אחר המוצג באתר לרבות על ידי אנשי המקצוע אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכישה ו/או שימוש בכל מוצר ו/או שירות מטעם המפעילה, והמפעילה אינה אחראית לכל פעולה של המשתמש בעקבות קריאת כל תוכן המופיע באתר. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע ו/או המלצה מחייבים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין הסתמכות על מידע באתר.

5.16.  המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

5.17.  ייתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

5.18.  המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

5.19.  המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

5.20.  אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית הקשורה לאנשי המקצוע. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

5.21.  יובהר כי סדר הופעתם ומיקומם של דמויות היועצים באתר נקבע על פי אלגוריתם מסוים והוא אינו נקבע בהתערבות ו/או בקביעת המפעילה, ועל כן ליועץ לא תהא טענה כלפי המפעילה בגין מיקומו ו/או סדר הופעתו.

5.22.  על מנת לקיים התייעצויות בוידאו יש צורך בחיבור לאינטרנט מהיר וכן במצלמת רשת כדי שהשירות יוכל לפעול בצורה אופטימאלית. המפעילה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך הייעוץ במידה וישנה תקלה בציוד של המשתמש לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתמש. במקרה של ניתוק שיחת ייעוץ עקב תקלות שאינן צפויות כאמור המשתמש יוכל לפנות למפעילה אשר תבחן את המקרה ובהתאם לשיקול דעתה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזכות את הלקוח בעבור הייעוץ ששילם עבורו, בין אם זיכוי חלקי ובין אם זיכוי מלא.

5.23.  המשתמש מתבקש לפנות למפעילה בכל בעיה שתהיה עם אנשי המקצוע ו/או עם משתמשים אחרים באימייל: info@papelimos.com.

6.  התחייבויות המשתמש

6.1.  המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר לרבות אנשי המקצוע המופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ואנשי המקצוע בפרט.

6.2.  יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע על אנשי המקצוע המועלה ומתפרסם באתר על ידי אנשי המקצוע ו/או מי מטעמם, ולפיכך אין ביכולתה להבטיח עמידה בתנאים ובמצגים המועלים על ידי אנשי המקצוע. ככל וישנה אי התאמה בין פרטים המופיעים על אנשי המקצוע באתר לבין מצב הדברים בפועל, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם המפעילה ולדווח לה בדבר האמור.

6.3.  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם באתר.

7.  התקשרות עם צדדים שלישיים

7.1.  המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל שיחה עם אנשי המקצוע המופיעים באתר וכל התקשרות פרטית בינו לבין משתמשים אחרים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע ומועלה על ידי אנשי המקצוע ו/או מי מטעמם באתר ולא יהיו לו טענות נגדה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל איש מקצוע. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי אנשי המקצוע ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

7.2.  אופי וסוג הייעוץ שהמשתמש עשוי לקבל מאנשי המקצוע נקבעים על ידי אנשי המקצוע והמפעילה ו/או מי מטעמה אינה שולטת ו/או אחראית למהלך הייעוץ, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כפלטפורמה בלבד המאפשרת ייעוץ בין משתמשים שונים ובין אנשי מקצוע והיא אינה מתערבת בפרטים הרלוונטיים לייעוץ כזה או אחר לרבות כל עניין הקשור למהלך מתן ייעוץ. ויודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה לאנשי המקצוע.

7.3.  המפעילה אינה אחראית על התוכן המופיע מטעם אנשי המקצוע באתר, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין הייעוץ אותו הוא מקבל. כל טענה, תביעה או דרישה שתהיה למשתמש בכל הקשור לייעוץ, קבלתו או תוצאותיו לרבות, אך לא רק, כל סכסוך עם אנשי המקצוע ו/או בעיה בעצה שקיבל מאנשי המקצוע אליהם הגיע דרך השירות לרבות כל סכסוך כספי יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות אנשי המקצוע מהם קיבל את הייעוץ, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

8.  קניין רוחני

8.1.  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

8.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

8.3.  אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

8.4.  אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים

8.5.  המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

8.6.  בשימוש באתר המשתמש מסכים כי ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותו העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

8.7.  המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר את שמה, את הלוגו שלה ו/או או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

8.8.  הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

8.9.  המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא info@papelimos.com.

9.  שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חלפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

10.  שימוש במידע פרטי

10.1.  המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

10.2.  עם רישום המשתמש באתר יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש. לחלופין ביכולתו של המשתמש להתחבר דרך חשבון ה-Facebook שבבעלותו.

11.  דיוור ישיר

11.1.  המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

11.2.  בעת ההרשמה יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

11.3.  למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

12.  אבטחה

12.1.  האתר של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.

12.2.  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

13.  תקופה וסיום

13.1.  המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

13.2.  המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

13.3.  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

13.4.  ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

14.  כללי, סמכות שיפוט והודעות

14.1.  תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

14.2.  חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

14.3.  שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת info@papelimos.com.

14.4.  המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.

14.5.  על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.  

14.6.  כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.